PRIMARIA COMUNEI RIENI

Judetul Bihor

ALTE INFORMATII

Lista cuprinzand documentele de interes public :

 

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

    b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;

    c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;

    d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;

    e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;

    f) programele si strategiile proprii;

    g) lista cuprinzand documentele de interes public;

    h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

    i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

 

 

Modalitati de contestare a deciziei autoritatii publice in situatia in care o persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

Impotriva refuzului de a furniza informatiile de interes public, se poate depune reclamatie la conducatorul autoritatii in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata.

Daca dupa cercetarea administrativa reclamatia se dovedeste intemeiata, raspunsul se transmite persoanei lezate in termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei si va contine atat informatiile de interes public solicitate initial, cat si mentionarea sanctiunilor disciplinare luate impotriva celui vinovat.

     In cazul in care o persoana se considera vatamata in drepturile sale, prevazute de Legea nr.544/2001, aceasta poate face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice. Plangerea se face in termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut de lege.

    Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile de interes public solicitate si sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale.

    Hotararea tribunalului este supusa recursului.

    Decizia Curtii de apel este definitiva si irevocabila.

    Atat plangerea, cat si recursul se judeca in instanta, in procedura de urgenta, si sunt scutite de taxa de timbru.


Articolul 11 din O.U.G. nr.28/27.08.2008

(1) Termenele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:

a) între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;

b) între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;

c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări.

(2) În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele prevăzute la alin. (1), se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu menţiunea «report din oficiu» la rubrica «semnătura declarantului».» Procedura emiterii Ordinului Prefectului pentru atribuirea terenurilor aferente caselor de locuit -