Urbanism

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Documente necesare emiterii Certificatului de Urbanism

Conform prevederilor art. (19) din Ordinul nr. 839/2009, actele necesare pentru întocmirea documentației care stă la baza emiterii Certificatului de Urbanism sunt următoarele:
 •  cerere tip conform formularului F1 din Anexa I, Ordin nr. 839/2009– elemente de identificare solicitant ( nume, adresă, CNP ) / reprezentant / mandatar proprietar;
  • elemente de identificare imobil ( construcţie sau teren ) pentru care se solicită certificat ( localitate, stradă, nr. cadastral, nr. Carte funciară );
  • elemente care definesc scopul solicitării.
 •  planuri cadastrale / topografice, impreună cu inventarul de coordonate ( întocmite şi semnate de topograf autorizat ), cu evidenţierea imobiliară in cauză astfel:
  • plan de incadrare in zonă la una din scările 1:10.000, 1:5.000, după caz
  • plan de amplasament si delimitare a imobilului cu viza Oficiului de  Cadastru şi Publicitate Imobiliară:
 • extras de Carte Funciară– actualizat ;
 • taxă pentru emiterea certificatului de urbanism.

În funcție de complexitatea temei de proiectare, pentru detalierea propunerii, respectiv încadrarea în prevederile regulamentului local de urbanism, sau a specificului zonei, se pot prezenta:

 • memoriu tehnic ( întocmit de proiectant ) – în care se va prezenta, pe scurt:
  • situaţia juridică a imobilului ( tipul proprietăţii, nr. proprietari )
  • date privind imobilul in cauză ( suprafaţă, număr de construcţii existente, POT existent, CUT existent ) şi descrierea propunerii in corelare cu scopul emiterii certificatului de urbanism completat in cererea-tip, pentru lucrări de construire care se încadrează în prevederile art. (3) din Legea 50/1991, însoțit de plan de situație propus.
 •  în cazul în care se solicită construirea unui imobil nou cu altă destinație decât cele învecinate, propunerea se va analiza din perspectiva aplicării prevederilor art. (27) alin. 1) lit c) si alin. 3) din Ordinul 839/2009, care prevede solicitarea acordului vecinilor în cazurile în care funcţionalitatea noii construcţii este incompatibilă cu caracterul şi funcţionalitatea zonei în care urmează să se integreze; în acest sens, se vor prezenta la documentație și extrase CF ale clădirilor învecinate;
 •  pentru intervenții asupra construcţiilor existente, respectiv lucrări de extindere, mansardare, desfiinţări parţiale, cât și pentru construcţii noi propuse, se va prezenta planul de situaţie propus – întocmit de proiectant ( in relaţie cu vecinătatea stânga / dreapta parcelei aflate in studiu );
 •  pentru inchidere balcoane / logii, amplasare firme, reclame etc. – fotografii faţade situaţie existentă.
 •  pentru comasări/dezlipire(operațiuni notariale)- planuri cu propunerea după comasare / dezlipire intocmite de topograf autorizat;
TitlulDescriereAdăugat înDescarcă

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here