În atenția cetățenilor din zona necooperativizată!

(Satul Valea de Jos)

Vă informăm că la data de 16.05.2023 s-a publicat în Monitorul Oficial nr.419/16.05.2023, Legea nr.123 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991.

Conform acestui act normativ, deținătorii sau moștenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producție, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate, pot solicita emiterea titlului de proprietate.

Cererea se depune la primărie și va fi însoțită de următoarele acte:

1. Dovada că deținătorii sau moștenitorii acestora figurează cu terenul în registrele agricole sau în registrele cadastrale și în evidențele fiscale;
2. Pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară (la cerere se vor atașa copii de pe CF-urile în care sunt înscrise nr.topo cu care se identifică suprafețele solicitate, din care să reiasă că nu s-au făcut întabulări cu privire la aceste suprafețe după anul 1991);
3. Terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane și nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la acesta;
4. Declarații de vecinătate date în fața secretarului general al UAT și care vor fi vizate de către acesta;
5. Copii ale actelor de identitate, stare civilă; în cazul în care solicitantul formulează cererea ca moștenitor, se va prezenta actul/acte de deces și certificate de moștenitor.

Termenul de depunere a cererilor : 19 noiembrie 2023